Chapter 8

Webinare | Webinars

2022

8.3.1Inklusiewe Onderwys | Inclusive Education

 • Learners who are blind or visually impaired
 • Down Syndrome
 • Discipline in a post COVID era
  • 2022/06/22
   • What are my rights and responsibilities as an educator | Wat is my regte as opvoeder
  •  2022/06/13
   • The use of restorative disciplinary practices to foster a positive learning environment |
    Die gebruik van herstellende dissipline praktyke om ‘n positiewe leeromgewing te bevorder

  •  2022/06/07
   • Positive discipline supported by the implementation of the SIAS policy and Individual Support Plans
    Positiewe dissipline ondersteun deur die implementering van die SIAS-beleid en individuele ondersteuningsplanne

  •  2022/06/01
   • The role of a Value Driven Disciplinary System in a Post COVID Era
 • LSOB klasse vs Remediërendeintervensie klasse | LSEN classess vd Remedial intervention classes
 • LSOB-klasse in hoofstroomskole: Effektiewe klaskamerbestuur en dissipline – Beste praktyk en lesse geleer | LSEN classes in mainstream schools: Effective classroom management and discipline – Best practice and lessons learned
 • Voorbereiding van LSOB leerders vir integrasie in Vaardigheidskole of Beroepsgerigte skole | Preparation of LSEN learners for Integration in Schools of Skills or Vocational Schools
 • How to support, motivate and involve parents of learners who are in LSEN classes in mainstream schools | Hoe om ouers van leerders wat in LSOB-klasse in hoofstroomskole is, te ondersteun
 • LSOB-klasse in hoofstroomskole: Evaluering en plasing van leerders | LSEN classes in mainstream schools: Evaluation and placement of learners
 • Differensiasie van Assessering | Differentiation of Assessment
 • Kurrikulumdifferensiasie: LSOB-klasse in hoofstroomskole | Curriculum Differentiation: LSEN classes in main -stream schools
 • Kurrikulumdifferensiasie: LSOB-klasse in hoofstroomskole | Curriculum Differentiation: LSEN classes in main -stream schools

8.3.2Kurrikulum | Curriculum

8.3.3VKO | ECD

 • Kulturele sensitiwiteit in personeel interaksie
 • Die bou en instandhouding van die personeel as span
 • Verskillende personeel persoonlikhede
 • VKO, Gr R & Grondslagfase: Wat bied die SAOU aan VKO Praktisyns
 • Mini-MBA VKO | Mini MBA ECD
 • Vryspel binne en buite | Free play inside and outdoors
 • Flambojante VKO: Legoblokkies vir lees en Wiskunde
 • Assessering, Rekordering en Rapportering | Assessment, Recording and Reporting
 • Opvoedkundige hoekies | Educational spaces
 • 0 – 4: Tema gerigte leer | Theme guided teaching
 • Flambojante VKO: Gereed vir 2022 (Onderwyser en kind)
 • Beplanning vir 0-4 | Planning for 0-4
 • Ken jou Kleuters | Know your Toddlers

8.3.4Grondslagfase | Foundation Phase

8.3.5Intermediêre Fase | Intermediate Phase

8.3.6Senior Fase | Senior Phase

8.3.7VOO Fase | FET Phase