Redirecting...

Chapter 2

Inclusive Education

2.1 Inklusiewe Webinare | Inclusive Webinars

2.1Webinare | Webinars

2024

 • General Education Certificate (GEC) and Technical Occupational Curriculum (TOC)
 • SOB Simposium | LSEN Symposium
  • Klaskamer– en gedragsbestuur | Classroom and behavioural management
  • Holistiese ondersteuning | Holistic support
  • Kurrikulum | Curriculum
  • Bestuur | Management
 • Autism Awareness Month: Understanding the disorder
  • How to work with learners who have ASD in an academic capacity part: part 3
  • How to work on the social skills of learners with Autism Spectrum Disorder: part 2
  • The importance of early intervention: part 1
 • Identifisering en hantering van leerhindernisse : Assesserings en Akkommodasies | Identifying and managing learning barriers: Assessments and Accommodations
 • Identifisering en bestuur van leerhindernisse: ADHD en Ouditiewe prosessering | Identifying and managing learning barriers: ADHD and Auditive processing
 • Identifisering en bestuur van leerhindernisse: Diskalkulie en Wiskunde verwante angs | Identifying and managing learning barriers: Dyscalculia and Maths anxiety
 • Identifisering en bestuur van leerhindernisse: Disleksia, Disgrafie en Irlen sindroom | Identifying and managing learning barriers: Dyslexia, Isography and Irlen syndrome

2023

 • Hoe lyk ’n trauma-sensitiewe klaskamer? | What does a trauma sensitive classroom look like?
 • Ken jouself as onderwyser: Is ek ‘n hindernis vir my eie leerders se vermoë om te leer en te vorder (Deel 2) | Know yourself as a teacher: Am I a barrier to my own learners’ ability to learn and progress (Part 2)
 • Ken jouself as onderwyser: Is ek ‘n hindernis vir my eie leerders se vermoë om te leer en te vorder (Deel 1) | Know yourself as a teacher: Am I a barrier to my own learners’ ability to learn and progress (Part 1)
 • What does assessment look like in the multigrade classroom? | Hoe lyk assessering in die multigraad-klaskamer?
 • Die rol van die multigraad-opvoeder in die inklusiewe klaskamer | The role of the multigrade educator in the inclusive classroom
 • Hoe om leerders met angs in ‘n klassituasie te identifiseer, te ondersteun en indien nodig te vir professionele intervensie te verwys| How to identify, support and if necessary refer learners with anxiety in a class situation for professional intervention
 • LSOB Simposium | LSEN Symposium
  • 2023/03/16
   • Dysregulated behaviour | Wanreguleerde gedrag
   • Dispensing of medicine in schools: Do’s and don’t’s | Reseptering van medisyne in skole: moets en moenies
  •  2023/03/15
   • When children break their silence (procedures for reporting sexual, physical and emotional abuse) | Wanneer kinders hulle stilte verbreek (prosedures vir die rapportering van seksuele, fisiese en emosionele mishandeling)
   • The legalisation of Cannabis for personal and private use and the implications for schools | Die wettiging van dagga vir persoonlike en private gebruik en die implikasie vir skole
  •  2023/03/14
   • Assessment for learning: Tips and tricks | Assesering vir Leer: Wenke en Truuks
   • Using MAKATON to support learners with special education needs w.r.t. communication, language and literacy difficulties | Die gebruik van MAKATON om leerders met spesiale onderwysbehoeftes te ondersteun m.b.t. kommunikasie-, taal- en geletterdheidsuitdagings
 • DCAPS: Development of quality assessment tasks for various DCAPS Skills Subjects: Agricultural Studies, Art and Crafts, Bricklaying and Plastering, Plumbing, Woodworking and Timber, Motor Mechanics, Welding, Maintenance and Office Administration 
 • DCAPS: Development of quality assessment tasks for the following DCAPS Skills Subjects: Consumer Studies Food Production, Consumer Studies, Needlework, Hospitality Studies, Beauty and Nail Technology, Hairdressing and Beauty Care, Ancillary Health Care 
 • DCAPS: Development of quality assessment tasks for DCAPS Life Skills
 • DCAPS – Developing quality assessment tasks for DCAPS Mathematics
 • DCAPS: Developing quality assessment tasks for DCAPS Home Language
 • DCAPS – Beginsels van assessering: Kernvakke en Vaardigheidsvakke | Principles of Assessment: Core Subjects and Skills Subjects

2022

 • Learners with communication, language and literacy difficulties
 • Learners on the Autism Spectrum
 • Learners who are deaf or hearing impaired
 • Learners who are blind or visually impaired
 • Down Syndrome
 • Discipline in a post COVID era
  • What are my rights and responsibilities as an educator | Wat is my regte as opvoeder
  •  2022/06/13
   • The use of restorative disciplinary practices to foster a positive learning environment
    Die gebruik van herstellende dissipline praktyke om ‘n positiewe leeromgewing te bevorder

  •  2022/06/07
   • Positive discipline supported by the implementation of the SIAS policy and Individual Support Plans
    Positiewe dissipline ondersteun deur die implementering van die SIAS-beleid en individuele ondersteuningsplanne

  •  2022/06/01
   • The role of a Value Driven Disciplinary System in a Post COVID Era
 • LSOB klasse vs Remediërendeintervensie klasse | LSEN classess vd Remedial intervention classes
 • LSOB-klasse in hoofstroomskole: Effektiewe klaskamerbestuur en dissipline – Beste praktyk en lesse geleer | LSEN classes in mainstream schools: Effective classroom management and discipline – Best practice and lessons learned
 • Voorbereiding van LSOB leerders vir integrasie in Vaardigheidskole of Beroepsgerigte skole | Preparation of LSEN learners for Integration in Schools of Skills or Vocational Schools
 • How to support, motivate and involve parents of learners who are in LSEN classes in mainstream schools | Hoe om ouers van leerders wat in LSOB-klasse in hoofstroomskole is, te ondersteun
 • LSOB-klasse in hoofstroomskole: Evaluering en plasing van leerders | LSEN classes in mainstream schools: Evaluation and placement of learners
 • Differensiasie van Assessering | Differentiation of Assessment
 • Kurrikulumdifferensiasie: LSOB-klasse in hoofstroomskole | Curriculum Differentiation: LSEN classes in main -stream schools
 • Kurrikulumdifferensiasie: LSOB-klasse in hoofstroomskole | Curriculum Differentiation: LSEN classes in main -stream schools

2021

 • Assesseringsakkommodasies en konsessies | Assessement accommodations and concession
 • Dyslexia | Disleksie
 • SIAS: SAOU Vrystaat | Free State
 • Disgrafie | Dysgraphia
 • Diskalkulie | Dyscalculia
 • Ouditiewe prosesseringsafwyking | Auditory processing disorder
 • AGHS, insluitend die rol en toediening van medikasie in die behandeling van hierdie leerders | ADHD, including the role and administering of medication in the treatment of these learners
 • Dyspraxia | Dispraksie
 • Outisme | Autism
 • Fetale alkohol spektrum sindroom | Fetal alcohol syndrome
 • Sensoriese Intelligensie | Sensory Intelligence
 • Begaafde leersers | Gifted learners
 • Differentiation in die Inclusive classroom
 • Differentiation of Assessment
 • The practical implementation of SIAS in the inclusive classroom
 • SAOU Simposium vir opvoeders by LSOB- en inklusiewe hoofstroomskole; Tegnies en Landbou skole | SAOU Symposium for educators at LSEN- and inclusive main stream schools; Technical and Agricultural schools
  • 2021/10/11
   • Opvoeders by LSOB- en Fokusskole | Educators at LSEN- and Focus Schools:
    • Finansieringsmodelle en ander uitdagings vir LSOB- en fokusskole / Financing models and other challenges for LSEN- and focus schools (Mnr Chris Klopper)
    • Progress with the three-stream-model (Mr Seliki Tlhabane)
   • Opname | Recording
  • 2021/10/12
   • Opvoeders by LSOB- en Inklusiewe Hoofstroomskole | Educators at LSEN- and Inclusive Main Stream Schools
    • Is daar steeds ‘n plek vir spesiale skole in die onderwyssektor of is inklusiewe hoofstroomskole die antwoord? / Is there still a place for special schools in the education sector or are inclusive main stream schools the answer? (Marie Schoeman)
    • Geïntegreerde sintuigstimulasie vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes / Integrated sensory stimulation for learners with special education needs (Doné van Wyk)
  • 2021/10/14
   • Opvoeders wat blinde of visueel gestremde leerders onderrig | Educators who teach learners who are blind or visually impaired
    • Visual impairment: Best classroom practice (Karin Swart & Jeanette van Pletzen)
    • Dot your eyes: An Introduction to Braille (Jana Veldsman)
  • 2021/10/19
   • Opvoeders wat dowe of gehoorgestremde leerders onderrig | Educators who teach learners who are deaf or hearing impaired
    • Preparation for post-school education for learners with hearing challenges (Martie Miranda, Charity Morrison,
     Jo-Mari Myburgh-Smit: CUADS:UFS)
    • Basic teaching and therapeutic skills for learners with hearing disabilities (Jo-Anne Lijnes)
    • Oudiologiese en terapeutiese uitdagings, realiteite en intervensies vir gehoorgestremde leerders / Audiological and therapeutic challenges, realities and interventions for learners who are hearing impaired (Celeste Mulder)
  • 2021/10/21
   • Opvoeders, wat leerders wat fisies gestremd is, onderrig | Educators who teach learners who are physically disabled
    • Unfurling the outcast body: Physical disability and the self- concept within the school setting
     (Prof Christine Laidlaw)
    • Medical Trauma and the Special Needs Child (Elsa Struwig)
  • 2021/10/26
  • 2021/10/28
   • Opvoeders wat leerders wat erg intellektueel gestremd is, onderrig | Educators who teach learners who are severely intellectually disabled (SID)
    • Die ontwikkeling van gedifferensieerde assessering in die gedifferensieerde KABV (DCAPS), insluitend pre- en post kwaliteitsversekering / Developing differentiated assessment tasks in the DCAPS, including pre- and post-quality assurance (Dr Carina Vlachos)
    • “Social stories”: ‘n kreatiewe hulpmiddel vir die onderrig van ‘SID’-leerders en leerders op die spektrum / Social Stories: a powerful and creative tool in teaching SID learners and learners on the spectrum (Adel Jacobs)
    • ‘n Gerekenariseerde assesseringsprogram vir skole wat die ‘DCAPS’ aanbied / A computerized assessment programme for schools that offer the DCAPS (Peter Present & Marius Erasmus)
  • 2021/11/02
   • Opvoeders by Vaardigheidskole, LSOB-skole en Fokusskole wat vaardigheids- en tegniese vakke in werkswinkels, kombuise en ander lokale onderrig | Educators at Schools of Skill, LSEN schools and Focus schools who teach skills- and technical subjects in workshops, kitchens and other venues
    • Beroepsgesondheid, veiligheid, risikobestuur en regsaanspreeklikheid in skoolwerkswinkels: ‘n Onderwysregtelike perspektief | Occupational health and safety, risk management and liability in school workshops: An education perspective (Joop Oosthuizen: NWU)
    • Onderwys- en Tegnologiemetodiek vir opvoeders wat vaardigheids- en tegniese vakke aanbied en nie professioneel gekwalifiseerd is nie | Education and technology methodology for educators who teach technical and skills subjects and who are professionally unqualified (Dr Adri du Toit en Arno Combrinck: NWU)
    • JOB-ABLED: Werksgeleenthede en internskappe vir leerders met gestremdhede | Connecting learners with disabilities to job opportunities and internships (Marius Erasmus)
    • Opname | Recording
  • 2021/11/02
   • Opvoeders by Vaardigheidskole, LSOB-skole en Fokusskole wat vaardigheids- en tegniese vakke in werkswinkels, kombuise en ander lokale onderrig | Educators at Schools of Skill, LSEN schools and Focus schools who teach skills- and technical subjects in workshops, kitchens and other venues
    • Beroepsgesondheid, veiligheid, risikobestuur en regsaanspreeklikheid in skoolwerkswinkels: ‘n Onderwysregtelike perspektief | Occupational health and safety, risk management and liability in school workshops: An education perspective (Joop Oosthuizen: NWU)
    • Onderwys- en Tegnologiemetodiek vir opvoeders wat vaardigheids- en tegniese vakke aanbied en nie professioneel gekwalifiseerd is nie | Education and technology methodology for educators who teach technical and skills subjects and who are professionally unqualified (Dr Adri du Toit en Arno Combrinck: NWU)
    • JOB-ABLED: Werksgeleenthede en internskappe vir leerders met gestremdhede | Connecting learners with disabilities to job opportunities and internships (Marius Erasmus)
    • Opname | Recording
  • 2021/11/04
   • Opvoeders by LSOB- en hoofstroomskole | Educators at LSEN- and main stream schools
    • The Management of Learner Discipline in LSEN-Schools (Engela van der Linde)
    • Opname | Recording

2020

 • ARE MASKS A NEW BARRIER TO LEARNING?
  2020/06/11
  Recording
  Presenter:  Michelle van Zyl
  Assisting learners with sensory challenges (including ADHD and Autism) to adapt to the new normal.
 • TRAUMA, EMOSIONELE BUFFERS EN COVID-19
  2020/07/04
  Recording
 • HELP MY KIND IS ANDERS!
  2020/06/02
  Recording
  PP Presentation

 

2.2 Inklusiewe Kurrikulum | Inclusive Curriculum

2.2.1Technical Occupational

2.2.2Children with Severe Intellectual Disability

2.2.3Children with Profound Intellectual Disability

2.2.4Sign Language

2.2.5Differentiation

USER LOGIN

Login with your email address and password or register online